تعیین رابطه بین تعداد خودرو ها و میزان زائدات خشک جمع آوری شده در منطقه 22 شهر تهران

چکیده مطلب

* حسین واعظ­ زادهa آسیه صادقی مالواجردیb

دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربیت مدرس , تهران , ایران

b  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست

(Volume 1, Issue 2 (August-September. 2017

هدف از اين تحقيق تعیین رابطه بین تعداد خودرو های استفاده شده در طرح تفكيك از مبدا و  ميزان زائدات جمع آوری شده در منطقه 22 شهرداري تهران است.در اين منطقه در حدود 25% از زباله هاي خشك مورد تفكيك قرار گرفته و به عنوان مواد اوليه به كارخانجات مورد نظر منتقل شده و مورد استفاده قرار گرفته و در چرخه توليد قرار مي گيرد.. ميزان سرانه زباله خشك توليدي 115گرم در روز  بوده است.برای ارزیابی و کنترل داده های حاصل از میزان وزن زائدات جمع آوری شده و میزان وزن برآورد شده بوسیله تعداد خودرو های بکار رفته در طرح تفکیک از مبدا از رگرسیون استاندارد چندگانه استفاده شده است . بررسی رابطه (Correlation) بین متغیرهای غیر مستقل ( وزن زائدات جمع آوری شده ) و مستقل ( وزن زائدات برآورد شده )، وابستگی پایداری را  بین این دو متغیر را با ضریب 0.973نشان می­دهد. فرض Multicollinearity بین متغیرها نقض نشده و بوسیله ارزش 1= VIF حمایت می شود. در نمودار Normal P-P Plot داده­ها در اطراف خط مورب مستقیم بطور منطقی از هر دو طرف راست و چپ قرار گرفته­اند و داده ها انحراف زیادی نداشته و نرمال هستند. ماکزیمم ارزش برای Cook’s Distance برابر 716. بوده که نشان از عدم وجود هیچ مشکلی در توزیع داده است  . مقدار R Square برابر 947 . ( 94.7 درصد ) بوده 0001>p. , 6. 107 = (6 , 1 ) F و نتایج قابل قبول است ( میزان واریانس وزن زائدات مربوط به برآورد وزن زائدات). ارزیابی اهمیت نتایج آماری Model میزان قابل اهمیتی را نشان می دهد (0001>p. , 973. = Beta سهم زیاد قابل توجه برآورد داده ها در داده های واقعی است (0001>p.  ). با توجه به نتایج مشاهده شده می توان به سوال تحقیق جواب داد که 94.7 درصد از واریانس بین دو متغیر مشترک است .

 چاپ شده در 96.7.13

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...