تعیین رابطه بین تعداد خودرو ها و میزان زائدات خشک جمع آوری شده در منطقه ۲۲ شهر تهران

تعیین رابطه بین تعداد خودرو ها و میزان زائدات خشک جمع آوری شده در منطقه ۲۲ شهر تهران

چکیده مطلب

* حسین واعظ­ زادهa آسیه صادقی مالواجردیb

دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی, دانشگاه تربیت مدرس , تهران , ایران

b  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست

(Volume 1, Issue 2 (August-September. 2017

هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین تعداد خودرو های استفاده شده در طرح تفکیک از مبدا و  میزان زائدات جمع آوری شده در منطقه ۲۲ شهرداری تهران است.در این منطقه در حدود ۲۵% از زباله های خشک مورد تفکیک قرار گرفته و به عنوان مواد اولیه به کارخانجات مورد نظر منتقل شده و مورد استفاده قرار گرفته و در چرخه تولید قرار می گیرد.. میزان سرانه زباله خشک تولیدی ۱۱۵گرم در روز  بوده است.برای ارزیابی و کنترل داده های حاصل از میزان وزن زائدات جمع آوری شده و میزان وزن برآورد شده بوسیله تعداد خودرو های بکار رفته در طرح تفکیک از مبدا از رگرسیون استاندارد چندگانه استفاده شده است . بررسی رابطه (Correlation) بین متغیرهای غیر مستقل ( وزن زائدات جمع آوری شده ) و مستقل ( وزن زائدات برآورد شده )، وابستگی پایداری را  بین این دو متغیر را با ضریب ۰.۹۷۳نشان می­دهد. فرض Multicollinearity بین متغیرها نقض نشده و بوسیله ارزش ۱= VIF حمایت می شود. در نمودار Normal P-P Plot داده­ها در اطراف خط مورب مستقیم بطور منطقی از هر دو طرف راست و چپ قرار گرفته­اند و داده ها انحراف زیادی نداشته و نرمال هستند. ماکزیمم ارزش برای Cook’s Distance برابر ۷۱۶. بوده که نشان از عدم وجود هیچ مشکلی در توزیع داده است  . مقدار R Square برابر ۹۴۷ . ( ۹۴.۷ درصد ) بوده ۰۰۰۱>p. , 6. 107 = (6 , 1 ) F و نتایج قابل قبول است ( میزان واریانس وزن زائدات مربوط به برآورد وزن زائدات). ارزیابی اهمیت نتایج آماری Model میزان قابل اهمیتی را نشان می دهد (۰۰۰۱>p. , 973. = Beta سهم زیاد قابل توجه برآورد داده ها در داده های واقعی است (۰۰۰۱>p.  ). با توجه به نتایج مشاهده شده می توان به سوال تحقیق جواب داد که ۹۴.۷ درصد از واریانس بین دو متغیر مشترک است .

 چاپ شده در ۹۶.۷.۱۳

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0