تعیین عوامل محیطی موثر بر جذب فلزات در رسوبات سطحی

مطالعه موردی

مهدی نجفیان a، نوشین سجادی *b

a كارشناسي‌ارشد ، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران ایران

b استادیار، بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

 

 

چکیده مطلب

آلاینده های فلزات سنگین در رسوبات منابع آبی یک نگرانی جدی زیست محیطی در اکوسیستم های آبی می باشد. رسوبات مقادیر مختلفی از فلزات را در خود جمع می کنند. رسوبات هم منبع و هم مخزن فلزات سنگین در اکوسیستم های آبی هستند. در این مطالعه چهار فلز سنگین نیکل، سرب، جیوه و کادمیوم در رسوبات سطحی بندر امام( خور غنام ، خور زنگی ، خور پتروشیمی و خور احمدی ) جمع آوری شد و  مورد بررسی قرار گرفت. افزایش فعالیتهای صنعتی و پتروشیمیایی در منطقه ماهشهر و بندر امام خمینی منجر به افزایش آلاینده ها شده که بخش عمده آنها وارد آبهای خلیج فارس میشود . میزان آلودگی رسوبات به فلزات با استانداردهای جهانی مقایسه شد سپس میزان آلودگی رسوبات بین مصب های مختلف منطقه مقایسه شدند. نمونه برداری رسوبات سطحی با استفاده از روش گرب  Vane Veen صورت گرفت. بر اساس تحلیل همبستگی و تحلیل مؤلفه های اصلی هر چهار فلز سنگین در تمام محل‌های نمونه‌برداری با غلظت بالاتر از مقدار استاندارد شناسایی شدند. نتایج نشان میدهد غلظت برخی از فلزات در رسوبات در مقادیر بالاتر از حدود تعیین شده توسط استانداردها می باشد. میانگین غلظت آنها به ترتیب Ni>Pb>Cb>Hg کاهش یافت. آلودگی در خورپتروشیمی جدی‌تر به نظر می‌رسد، احتمالاً به دلیل نزدیکی منبع آلودگی نقطه‌ای که خطر اکولوژیکی بسیار بالایی داشته و باید به دقت پایش و اصلاح شود. از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که سرب و کادمیوم عمدتاً از فعالیت‌های انسانی (پساب‌های صنعتی) منشأ می‌گیرند، آبهای منطقه ماهشهر و خور موسی به دلیل موقعیت خود که محل تعداد زیادی کارخانه پتروشیمی است، به طورمستقیم و غیرمستقیم در معرض آلاینده های آلی و معدنی قرار دارد . مواد آلی و اندازه ذرات از عوامل اصلی تأثیرگذار بر توزیع فلزات سنگین در رسوب است و زمانی که مواد آلی بیشتر و اندازه ذرات کوچکتر باشد، فلزات سنگین در رسوب ته نشین می شوند.

قبول شده برای چاپ در 9 خرداد 1401

Volume 1, Issue 5 (May.-Jun. 2022)

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...