تغییرات مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب خام، خروجی تصفیه خانه و شبکه آب شرب شهرستان اردبیل

محمد طریقی a، شایان خلیلی ارجقی b، ابراهیم فتایی *,c

a کارشناسی مهندسی منابع طبیعی ، آلودگی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ، اردبیل ، کد پستی 5615731567 ، ایران

b دانشجوی دکترای آلودگی محیط زیست ، تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

c دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران، کد پستی 5615731567

چکیده مطلب

آب های سطحی نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز شرب را دارند. هدف بررسی تغییرات مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب خام، خروجی تصفیه خانه و شبکه آب شرب شهری شهر اردبیل در سال 93-92 است. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در چهار فصل( زمستان 92 لغایت پاییز 93 ) با انتخاب 4 ایستگاه نمونه برداری برای پایش پارامترهای دما، pH، کدورت، EC، نیترات، نیتریت، فسفات، سولفات، کلرور، فلوئور، سختی کل، قلیائیت، TDS و شوری انجام شد. توزیع داده ها نرمال بوده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری T  و آنالیز واریانس(ANOVA) استفاده شده است .نتایج نشان داد مقادیر پارامترهای فیزیکو شیمیایی اندازه گیری شده است (فلوئور، سختی کل، قلیائیت، TDS، کدورت، EC، نیترات، نیتریت، فسفات، سولفات، کلرور) در ایستگاهها و فصل های مختلف با مقادیر استانداردهای WHO، EPA و استاندارد ملی ایران 1053 دارای سطح اختلاف معناداری ( 95 و 99 درصد) می باشد بطوریکه اختلاف میانگین اندازه گیری شده به صورت معناداری پایین تر از مقادیر استاندارد بوده و از لحاظ مصرف آب شرب مشکلی ندارد. با وجود مقدار نسبتا” بالای کدورت آب خام پشت سد یامچی ( 7/26 NTU)، کارآیی سیستم تصفیه خانه در کاهش کدورت مطلوب بود ( 3/0 NTU). همچنین مقدار فلوئور از حداقل استاندارد ( 5/0 میلی گرم در لیتر) نیز کمتر بوده است.

قبول شده برای چاپ در 15 اسفند 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...