داوران

قرارداد بین ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار و داوران انتخابی جهت داوری مقاله علمی منعقد می گردد.مطابق این قرارداد داوران متعهد می گردند که در زمان مشخص شده ( حداکثر ۲۰ روز کاری ) از طرف ژورنال مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار نسبت  به داوری و اعلام نظر در خصوص مقاله علمی ارسالی اقدام نمایند.میزان حق الزحمه داوری برای هر مقاله براساس مرتبه علمی عضو هیئت علمی با پایه ۵ محاسبه خواهد شد.

 

  • هلن مربی
  • ۲۱ بهمن ۹۵
0