دسته بندی

مقالات چاپ شده بوسیله ژورنال به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱- مقالات ژورنال

۲- مقالات کنفرانسی

مقالات ژورنال تحت فرآیند داوری ژورنال می باشند درحالیکه مقالات کنفرانسی تحت نظارت و فرآیند کنفرانس می باشد .برای ارسال مقاله به ژورنال محدودیت زمانی وجود ندارد درحالیکه برای ارسال مقاله به کنفرانس محدودیت زمانی وجود دارد .فرآیند داوری مقاله در کنفرانس بسته به زمان برگزاری کنفرانس تقریبا ۲ ماه طول می کشد درحالیکه فرآیند داوری در ژورنال ۲۰ روز کاری می باشد .

  • هلن مربی
  • ۲۱ بهمن ۹۵
0