Conference papers

مقالات کنفراس ها شامل مقاله هایی می شود که متناسب با هدف کنفرانس نوشته می شوند.بطور معمول یک کنفرانس بطور سالانه یا هر ۶ ماه یکبار برگزار می شود و نویسندگان می توانند نتایج تحقیقات خود را به جامعه بصورت شفاهی ، پوستر و یا یک بحث ارائه دهند. روند بررسی برای کنفرانس ها معمولا ثابت و بصورت زیر می باشد :

همه نویسندگان مقالات خود را در یک مهلت خاص برای کمیته برنامه ریزی کنفرانس می فرستند و سپس کمیته به کمک داوران به بررس مقالات فرستاده شده می پردازند و سپس در یک زمان مشخص برنامه ریزی شده نامه قبول یا رد شدن مقاله برای نویسندگان فرستاده می شود.

  • هلن مربی
  • ۲۱ بهمن ۹۵
0