رابطه بین گونه های گیاهی آپارتمانی با تصفیه هوا درمحیط های بسته.

بهاره انیسی a، مژگان زعیمدارb،*

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

چکیده مطلب

توانایی گیاهان در جذب آلاینده ( به ویژه کربن ) بستگی به ابعاد، سن و میزان سلامتی آنان ( آفت نداشتن گیاه ) دارد و همچنین پهنه تاج گیاه نیز بسیار مهم است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نوع برگ در گیاهان بر کاهش آلودگی است . در اين پژوهش، از منابع كتابخانه اي و اینترنت براي جمع آوري داده ها استفاده شده است . تعداد 16 گونه گیاهی از پهن برگان و سوزنی برگان انتخاب و کاهش آلودگی در آنها بررسی شده است . آنالیز اولیه نشان می دهد که فرضیات نرمالیته ، خطی بودن ، همبستگی و همگن بودن نقض نشده است. رابطه بین متغیر مستقل نوع برگ با متغیر وابسته کاهش آلودگی با استفاده از همبستگی پیرسون بررسی شده است. همبستگی مورد نظر بسیار کم و مثبت بوده که از نظر آماری اهمیت چندانی ندارد . مقادیر بین دو متغیر کاهش آلودگی و نوع برگ بصورت 42= N و  0.00005 < p وr=0.149 است. مقدار R بیانگر مقدار واریانس 0.022(2/2 % ) می باشد . مقادیر کاهش آلودگی بصورت 14.9 %  و 0.905= (1) F و 0.005 < p که از نظر آماری نشان دهنده کم اهمیت بودن مدل رگرسیون اجرا شده است و مدل رگرسیون مقدار کم اهمیتی از متغیر مستقل را پیش بینی می کند . بر طبق مدل به طور آماری نوع برگ همبستگی قابل ملاحظه ای ” اهمیت”  0.347 و 0.149 = بتا  (Beta )  با کاهش آلودگی ندارد اين يافته ها با نتايج بدست آمده از تحقيقات صورت گرفته در مورد رابطه بين مولفه گیاهان و کاهش آلودگی مطابقت دارد. با توجه به يافته هاي تحقيق، تاثير نوع برگ گیاهان آپارتمانی در محیط بسته بر کاهش آلودگی از نظر آماری بسیار کم و مثبت و از نظر آماری کم اهمیت می باشد .در این رابطه باید اندام ها یا میکروارگانیسم های خاک یا ریشه مورد بررسی قرار بگیرند. نتایج تحقیق با یافته های دیگر محققان که عامل میکرو ارگانیسم های بخش ریزوسفر (ریشه گاه ) گلدان ها را عامل اصلی حذف  می دانند مطابقت دارد.

چاپ در 30 دی 1397

 

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...