رابطه سطح نیازسنجی آموزش محیط زیست با ابزار و روش گردآوری داده ها

چکیده مطلب

مژگان زعیمدارa*,

a استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 2, Issue 4 (April-May. 2018

آموزش و بهســازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج بعدی میشود. رابطه ضعیف و منفی بین دو متغیر  سطح نیاز سنجی و  روش گردآوری داده ها  با ۰.۰۵ < r=  0.2-  p و ۱۲ = n وجود دارد . متغیر سطح نیاز سنجی با متغیر  روش گردآوری داده ها  4 درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح کمی است . رابطه بسیار قوی و مثبتی بین دو متغیر روش اولویت بندی و  روش گردآوری  با 0.05 > r  =  0.646  p  و ۱۲= n وجود دارد . متغیر روش اولویت بندی با متغیر روش گردآوری ۴۱.۷ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که درصد بسیار قابل قبولی است . رابطه قوی و منفی بین دو متغیر ابزار گردآوری و  روش گردآوری  با ۰.۰۱ > r =- 0.811 p و ۱۲ = n وجود دارد . متغیر ابزارگردآوری با متغیرروش گردآوری ۶۵.۷ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار زیادی است . رابطه قوی و منفی بین دو متغیر روش اولویت بندی و  ابزارگردآوری  با ۰.۰۵ > r= – 0.548, p و ۱۲ = n وجود دارد. متغیر روش اولویت بندی با متغیر ابزار گردآوری ۳۰ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح قابل قبولی است. رابطه ضعیف و مثبتی بین دو متغیر سطح نیاز سنجی و  ابزارگردآوری با ۰.۰۵ < p و ۰.۰۶۲-  =n= 12 r وجود دارد. متغیر سطح نیاز سنجی با متغیر ابزار گردآوری ۰.۰۳ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار کمی است . رابطه ضعیف و مثبتی بین دو متغیر سطح نیاز سنجی و  روش اولویت بندی با ۰.۰۵ < r= 0.068  p و ۱۲ = n وجود دارد. متغیر سطح نیاز سنجی با متغیر روش اولویت بندی ۰.۴۶ درصد سطح مشترک ( واریانس ) داشته است که سطح بسیار کمی است . نیاز سنجی آموزشی در سه سطح تجزیه و تحلیل فرد( بهبود عملکرد) ، تجزیه و تحلیل سازمان ( افزایش بهره وری) و تجزیه و تحلیل وظیفه (بهبود مهارتها و شایستگی ها ) انجام می شود. از میان تحقیقات نیاز سنجی آموزشی زیست محیطی انجام شده تمام تحقیقات مربوط به تجزیه و تحلیل فرد در جهت بهبود عملکرد و تجزیه و تحلیل وظیفه در جهت بهبود مهارتها و شایستگی های کارمندان بوده است و تنها یک تحقیق به تجزیه و تحلیل سازمان به منظور افزایش بهره وری پرداخته است . نتایج نشان میدهد سطح نیازسنجی با ابزارگردآوری دادها ، روش گردآوری و روش اولیت بندی رابطه ای ندارد .

چاپ شده در ۹۷.۰۳.۱۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0