رتبه بندی شاخص های تاثیر گذار در پراکنش ذرات معلق در شهر تهران

چکیده مطلب

اکبر احمدی مجد a، هادی تجلی a، رضا کاشی لنگرودی a، مریم السادات حسینیان a، مژگان زعیمدار b، *

a دانشجوی کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست ، تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

ذرات معلق به حدی در هوای تهران وجود دارند که در هیچ ایستگاهی نمیتوان استاندارد مربوطه را تایید شده دانست . هدف تحقیق رتبه بندی انواع شاخص های موثر در پراکنش ذرات معلق در شهر تهران می باشد . این تحقیق بصورت تحیق مروری و بوسیله داده های کتابخانه ای و اینترنت تهیه شده است . برای تست نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون Kolmogorov-Smirnov استفاده شده است .توزیع داده ها نرمال بوده است . روش آمار توصیفی فراوانی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . وزن دهی عوامل در نرم افزار SPSS 19 و تعیین فراوانی ها انجام شده است. عدم بارندگی ، وارونگی ، وسایل نقلیه موتوری ، فصل ، وزش باد ، جهت جغرافیایی  بیشترین عوامل موثر در این پراکنش هستند . وزن دهی عوامل در نرم افزار SPSS 19 و تعیین فراوانی هر یک از شاخص ها مشخص نمود که وسایل نقلیه موتوری و عدم بارندگی مهمترین عوامل در تشدید آلودگی ذرات معلق در شهر تهران می باشند . در رتبه دوم جهت جغرافیایی مهمترین عامل پراکنش این ذرات است . در رتبه سوم وزش باد و در رتبه چهارم پایداری یا ناپایداری شرایط جوی ، شرایط سینوپتیک و نوع کاربری عوامل مهم در پراکنش ذرات معلق می باشند. در رتبه پنجم وارونگی دما مهمترین عامل در پراکنش است . همچنین 40 درصد از تحقیق ها مهمترین عامل پراکنش ذرات معلق را وسایل نقلیه موتوری  20 درصد جهت جغرافیایی 17 درصد وزش باد 13 درصد پایداری یا ناپایدرای جوی ، سینوپتیک و نوع کاربری 10 درصد وارونگی دمایی را معرفی کرده اند. بر اساس بررسی ادبیات موضوع بارش و رطوبت نسبي ، فاصله از بزرگراه ، دید افقی ، کاهش ارتفاع تاثير معکوس ولي دما و سرعت باد ، وسایل نقلیه موتوری ، ریزگردها ، ترافیک خیابان ، سرمایش ، پایداری جوی ، وارونگی دمایی افزایش فشار و افزایش فضای داخل ساختمان تاثير مستقيم بر روي ميزان غلظت ذرات دارند.

قبول شده برای چاپ در 24 اسفند 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...