رتبه بندی میزان تولید انتشارات گازهای گلخانه ای در صنایع پلاستیک با استفاده از روش تاپسیس ( TOPSIS )

چکیده مطلب

*مژگان زعیمدار a

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 1, Issue 7 (September-October. 2017

هدف از این تحقیق محاسـبه میزان انتشـار گازهای گلخانه ای و مقایسه صنایع پلاستیک با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS )  برای اولويت بندي انتشارات گازهای گلخانه ای در کارخانه های مورد مطالعه است . تحقیق تلاش در شناسـایی وضعیـت کنونی صنایع پلاستیک در انتشـار گازهـای گلخانه ای از طریـق بـرآورد کیلوگرم دی اکسید کربن معادل گازهای گلخانه ای داشته است . در اولويت بندي مصرف منابع ( برق , بنزین و گازوئیل ) در کارخانه های پلاستیک ، ترتيب اولويت گزينه ها به ترتيب RSS > PE >  LDPE  >  PVC  >  PA  >  PET  >  PP  است که کارخانه PP ( لوله پلی پروپیلن )  مناسب ترين و کارخانه RSS ( لاستیک سازی ) نامناسب ترين گزينه هستند. در اولويت بندي انتشارات گازهای گلخانه ای (kg Co2  ) در کارخانه های پلاستیک ، ترتيب اولويت گزينه ها به ترتيب RSS > PE >  LDPE  >  PVC  >  PA  >  PET  >  PP  است که به ترتيب کارخانه PP مناسب ترين و کارخانه RSS نامناسب ترين گزينه هستند. در رتبه بندی مصرف منابع و میزان انتشار گازهای گلخانه ای مشاهده می شود که ایندو با یکدیگر در ارتباط هستند و هرچه میزان مصرف منابع بیشتر باشد میزان انتشار گازهای گلخانه ای نیز بیشتر خواهد شد . کارخانجات تولید لاستیک و پلاستیک چند لایه از جمله کارخانه هایی هستند که می توانند میزان مصرف برق کمتری داشته باشند. بخش نيروگاهي بزرگترين توليد کننده گازهاي گلخانه اي ميباشد. پهناوري و جغرافياي ايران اجازه مي دهد انواع انرژي هاي تجديدپذير در دسترس باشد. با استفاده از اين انرژيها ميتوان نشر گازهاي گلخانه اي را بسيار کاهش داد. با ایجاد مكانيسـم توسـعه پـاك میتوان اسـتراتژي محيـط زيسـتي در این خصوص تدوین کرد که در رفع معضلات بسیار موثر خواهد بود .

 چاپ شده در 96.7.26

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...