رتبه بندی میزان تولید انتشارات گازهای گلخانه ای در صنایع پلاستیک با استفاده از روش تاپسیس ( TOPSIS )

رتبه بندی میزان تولید انتشارات گازهای گلخانه ای در صنایع پلاستیک با استفاده از روش تاپسیس ( TOPSIS )

چکیده مطلب

*مژگان زعیمدار a

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 1, Issue 7 (September-October. 2017

هدف از این تحقیق محاسـبه میزان انتشـار گازهای گلخانه ای و مقایسه صنایع پلاستیک با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS )  برای اولویت بندی انتشارات گازهای گلخانه ای در کارخانه های مورد مطالعه است . تحقیق تلاش در شناسـایی وضعیـت کنونی صنایع پلاستیک در انتشـار گازهـای گلخانه ای از طریـق بـرآورد کیلوگرم دی اکسید کربن معادل گازهای گلخانه ای داشته است . در اولویت بندی مصرف منابع ( برق , بنزین و گازوئیل ) در کارخانه های پلاستیک ، ترتیب اولویت گزینه ها به ترتیب RSS > PE >  LDPE  >  PVC  >  PA  >  PET  >  PP  است که کارخانه PP ( لوله پلی پروپیلن )  مناسب ترین و کارخانه RSS ( لاستیک سازی ) نامناسب ترین گزینه هستند. در اولویت بندی انتشارات گازهای گلخانه ای (kg Co۲  ) در کارخانه های پلاستیک ، ترتیب اولویت گزینه ها به ترتیب RSS > PE >  LDPE  >  PVC  >  PA  >  PET  >  PP  است که به ترتیب کارخانه PP مناسب ترین و کارخانه RSS نامناسب ترین گزینه هستند. در رتبه بندی مصرف منابع و میزان انتشار گازهای گلخانه ای مشاهده می شود که ایندو با یکدیگر در ارتباط هستند و هرچه میزان مصرف منابع بیشتر باشد میزان انتشار گازهای گلخانه ای نیز بیشتر خواهد شد . کارخانجات تولید لاستیک و پلاستیک چند لایه از جمله کارخانه هایی هستند که می توانند میزان مصرف برق کمتری داشته باشند. بخش نیروگاهی بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه ای میباشد. پهناوری و جغرافیای ایران اجازه می دهد انواع انرژی های تجدیدپذیر در دسترس باشد. با استفاده از این انرژیها میتوان نشر گازهای گلخانه ای را بسیار کاهش داد. با ایجاد مکانیسـم توسـعه پـاک میتوان اسـتراتژی محیـط زیسـتی در این خصوص تدوین کرد که در رفع معضلات بسیار موثر خواهد بود .

 چاپ شده در ۹۶.۷.۲۶

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0