شاخص ها و راهكارهای مدیریت سبز در مصرف انواع منابع محیط زیست

چکیده مطلب

فاطمه برنگی a، مژگان زعیمدار b*

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

Volume 3, Issue 2 (June-July. 2018)

کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در دستگاههای دولتی که به عنوان یکی از اجزاء آلوده کنندگان محیط زیست می باشند از طریق اجرای نظام مدیریت سبز امکان پذیر است.  هدف از این تحقیق  مقایسه انواع شاخص های مدیریت سبز در موسسات مختلف است . در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی و کنفرانسها استفاده شده است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تست آماری   One Sample T test استفاده شده است . میانگین شاخص توجیه استفاده از آب و انرژی (0.5 ± 0.4) بیشتر از میانگین کاهش پسماند 0.39 بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت . میانگین شاخص توجیه استفاده از آب و انرژی (0.5 ± 0.4) بیشتر از میانگین خرید سبز و بهبود تدارکات 0.08 بود، اختلاف آماری معنی داری  بین میانگین ها وجود داشت. میانگین شاخص توجیه استفاده از آب و انرژی (0.5 ± 0.4) بیشتر از میانگین کیفیت محیط داخلی سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی 23/0 بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود نداشت . میانگین شاخص کاهش پسماند (0.5 ± 0.4) بیشتر از میانگین خرید سبز و بهبود تدارکات 0.08 بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت . میانگین شاخص کاهش پسماند (0.5 ± 0.4) بیشتر از میانگین داخل سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی 0.23 بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود نداشت . میانگین شاخص خرید سبز و بهبود تدارکات (0.2 ± 0.07) کمتر از میانگین کیفیت محیط داخلی سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی 0.23 بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت . میانگین شاخص بهبود کیفیت محیط داخلی سازمان (0.4 ± 0.23) برابر با میانگین آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی 0.23 بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود نداشت . حوزه فعالیت شرکت های گیرنده مدرک مدیریت سبز به ترتیب بیشتر در زمینه توجیه استفاده از مواد شامل آب و انرژی  > کاهش حجم مواد پسماند و بهبود مدیریت مواد پسماند > بهبود کیفیت محیط داخلی سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی > اتخاذ تدابیر خرید سبز و بهبود تدارکات . شرکت های مورد نظر باید بیشتر در زمینه تولید سیز محصول با استفاده از فن آوری هایی که آلودگی ها را محدود یا حذف می کنند تمرکز کنند . همچنین باید مصرف کنندگان ترغیب برای استفاده از محصولاتی شوند که از نظر زیست محیطی سالم تر هستند و رفتار خرید خود را تغییر دهند که این شرکت ها با تولید چنین محصولاتی یا تغییر فرآیند های خود مشتریان را تشویق به تغییر در رفتار کنند.

چاپ شده در 97.04.16

برچسب‌ها:

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...