عوامل موثر بر کیفیت هوای داخل اتاق های بیمارستان

مقاله مروری

آرزو نصيری a، مژگان زعيم دار b،*

a دانشجوی دکتری ، دانشکده مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ایران

b استادیار ، دانشکده مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ایران

چکیده مطلب

کیفیت هوای محیط های داخل بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی بسیار اهمیت دارد. هدف تحقیق بررسی و مقایسه آلودگی های قارچی و باکتریایی در وسایل و اتاق های عمل در بخش های مختلف بیمارستان می باشد. بررسی ادبیات موضوع بر اساس بررسی شاخص های آلودگی وسایل و انواع اتاق عمل بر حسب فراوانی باکتریایی و قارچی بوده است . نتایج نشان می‌دهد که هوای اتاق عمل الودگی کمتری نسبت به بقيه فضاهای بیمارستان دارد اما با اين وجود الودی ميکروبی شامل قارچ ها ، از جمله اسپرژيلوس و باکتری هايی مانند استافيلوکوکوس و استرپتوکوک و از لحاظ ويروس از نوع انفولانزا وجود دارد . بخش اورژانس دارای بیشترین فراوانی باکتریایی و بخش عمومی دارای بیشترین فراوانی قارچی می باشد همچنین تخت های بیمارستان دارای بیشترین فراوانی باکتریایی و کف و دیوارهای اتاق عمل دارای بیشترین فراوانی قارچی می باشد. همچنین شايع ترين باکتری آلوده کننده اتاق عمل استافيلوکوک ، اشرشياکولی ، قارچ کانديدا، سودوموناس هستند . بنابراين در صورت عدم توجه به وضيعت آلودگی ميکروبی هوای اتاق عمل و مديريت نامناسب ، بهداشت محيطی،علاوه بر اختلال در روند بهبود با ايجاد عفونت ها موجب گسترش بيماری های ديگر و طولانی شدن بستری و ايجاد هزينه ها می گردد.

قبول شده برای چاپ در 9 مرداد  1401

Volume 2, Issue 3 (May-June. 2017)

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...