مدیریت بازیافت

شابک 964-06-4582-6

در حرفه بازيافت جويندگان در سطح شهرها و محله هاي مختلف به فعاليت مي پردازند.هرچند اين افراد از طرف شهروندان و تعدادي از مسئولين مقبوليت ندارند ولي آنان در حين انجام فعاليت اقتصادي در راستاي اهداف محيط زيست قدم بر مي دارند و از پيشگامان اقتصاد محيط زيست مي باشند البته در اين راه وجود قوانين ، كارشناسان و اجراي متد هاي تفكيك از مبدأ توسط پيمانكاران و شهروندان مي تواند به درستي اين فعاليت اقتصادي – زيست محيطي را هدايت نمايد . انديشه تدوين كتاب حاضر با مشاهده فرآيند بازيافت ابتدايي كه در محلات مختلف شهر مشاهده شد و به دنبال تأليف راهنماي تفكيك از مبدأ و با تشويق استاد گرامي دكتر قاسم علي عمراني شروع گرديد .
رئوس مطالب كتاب به ترتيب اختصاص به معرفي مواد قابل بازيافت ، سيستم مديريت مواد قابل بازيافت . مديريت مواد بازيافتي ، برنامه هاي بازيافت ، تكنولوژي بازيافت ، اقتصاد بازيافت ، قوانين و آموزش بازيافت دارد و سعي شده تمامي متغيرهايي كه به نوعي در مديريت اقتصادي بازيافت مؤثر واقع مي شوند در فصول مختلف مورد بررسي قرار گيرند . اميد است نگرشي كه در رابطه با بازيافت در اين كتاب مطرح شده زمينه هاي فكري جديدي را براي برنامه ريزان شهري فراهم آورد . البته با توجه به محدوديت امكانات مطالعاتي و گستردگي كار بدون شك نواقص زيادي در آن مشاهده مي گردد كه در اين خصوص آماده پذيرش انتقادات و نظرات شما مي باشم .

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...