مدیریت بازیافت

مدیریت بازیافت

در حرفه بازیافت جویندگان در سطح شهرها و محله های مختلف به فعالیت می پردازند.هرچند این افراد از طرف شهروندان و تعدادی از مسئولین مقبولیت ندارند ولی آنان در حین انجام فعالیت اقتصادی در راستای اهداف محیط زیست قدم بر می دارند و از پیشگامان اقتصاد محیط زیست می باشند  البته در این راه وجود قوانین ، کارشناسان و اجرای متد های تفکیک از مبدأ توسط پیمانکاران و شهروندان می تواند به درستی این فعالیت اقتصادی – زیست محیطی را هدایت نماید .

رئوس مطالب کتاب به ترتیب اختصاص به معرفی مواد قابل بازیافت ، سیستم مدیریت مواد قابل بازیافت ،. مدیریت مواد بازیافتی ، برنامه های بازیافت ، تکنولوژی بازیافت ، اقتصاد بازیافت ، قوانین و آموزش بازیافت دارد و سعی شده تمامی متغیرهایی که به نوعی در مدیریت اقتصادی بازیافت مؤثر واقع می شوند در فصول مختلف مورد بررسی قرار گیرند .

۱۷ تیر ۱۳۹۶

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

*

code

0