مدیریت بهینه پسماند شهری و کاهش انواع آلودگی ها

مقاله پژوهشی

مدیریت بهینه پسماند شهری و کاهش انواع آلودگی ها

محمد مهدی عزیزی a، شادی مالکی a، صبا رضاسلطانی*a

a مدیریت پسماند شهری، تهران، ایران

 

چکیده مطلب

در دهه های اخیر، مدیریت بهینه پسماندها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. توجه به تمامی عناصر هشتگانه موظف مدیریت پسماند و اتخاذ سیاست هایی به منظور مدیریت بهینه پسماند، می تواند از بار آلودگی هایی که بر محیط زیست وارد می شود بکاهد و بسیاری از پیامدهای منفی محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی را کنترل نماید.

نتایج نشان می دهد در فرآیند مدیریت بهینه پسماند ضمن توجه به عناصر موظف هشتگانه، ابتدا اجتناب و کاهش تولید انواع پسماندها، استفاده مجدد، تمرکز بر تفکیک پسماندها مطرح می شود و در سایر مراحل از جمله، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و انتقال، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع نیز اقدامات نوآورانه و جدید می تواند کاهش آثار مخرب محیط زیست و به تبع آن کاهش انواع آلودگی ها را در پی داشته باشد. در نتایج این پژوهش گام های پیاده شده در مدیریت بهینه پسماند شهری توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و دستاوردهای آن در کاهش بار آلودگی ها بوسیله ورود فناوری های جدید و تغییر رویکرد از دفن محور به پردازش محور مورد بررسی قرار گرفته است.

قبول شده برای چاپ در ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0