مقاله پژوهشی

مدیریت بهینه پسماند شهری و کاهش انواع آلودگی ها

محمد مهدی عزیزی a، شادی مالکی a، صبا رضاسلطانی*a

a مدیریت پسماند شهری، تهران، ایران

 

چکیده مطلب

در دهه های اخیر، مدیریت بهینه پسماندها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. توجه به تمامی عناصر هشتگانه موظف مدیریت پسماند و اتخاذ سیاست هایی به منظور مدیریت بهینه پسماند، می تواند از بار آلودگی هایی که بر محیط زیست وارد می شود بکاهد و بسیاری از پیامدهای منفی محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی را کنترل نماید.

نتایج نشان می دهد در فرآیند مدیریت بهینه پسماند ضمن توجه به عناصر موظف هشتگانه، ابتدا اجتناب و کاهش تولید انواع پسماندها، استفاده مجدد، تمرکز بر تفکیک پسماندها مطرح می شود و در سایر مراحل از جمله، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و انتقال، پردازش و بازیافت، دفع و مراقبت های بعد از دفع نیز اقدامات نوآورانه و جدید می تواند کاهش آثار مخرب محیط زیست و به تبع آن کاهش انواع آلودگی ها را در پی داشته باشد. در نتایج این پژوهش گام های پیاده شده در مدیریت بهینه پسماند شهری توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و دستاوردهای آن در کاهش بار آلودگی ها بوسیله ورود فناوری های جدید و تغییر رویکرد از دفن محور به پردازش محور مورد بررسی قرار گرفته است.

قبول شده برای چاپ در 16 اسفند 1400

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...