مدیریت ریسک های بهداشتی ، ایمنی و محیط زیستی بوستان ها و فضای سبز شهری تهران.

بهار سرابی a، مژگان زعیم دار b ، *

a دانشجو ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ، تهران ،کدپستی 1987973133 ،ایران

b استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، گروه مهندسی منابع طبیعی محیط زیست ،تهران، کدپستی 1987973133 ،ایران

 (June-July. 2019)دوره 3 شماره 9 -1398

چکیده مطلب

بوستان های شهری به واسطه عملکرد و همچنین طیف متنوع و گسترده مخاطبین خود دارای بیشترین سهم در حیات جمعی شهروندان می باشند. مطالعه حاضر در بوستان های ناحیه 1 شهرداری منطقه 9 تهران شامل بوستان ازادی و المهدی در سال های 95-96 به منظور  بررسی مسائل ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) ، ارزیابی ریسک های مربوطه و اولویت بندی آنها انجام گردید . از تکنیک FMEA برای شناسایی فعالیتها و خطرات استفاده شده است. چک لیست ها با هماهنگی نماینده مدیریت پارک ها ارزیابی شده است . خطرات و ارزیابی ریسک آنها ، مقدار و شدت خطر ، احتمال وقوع، احتمال کشف ، با توجه به امتیاز دهی بر اساس کاربرگ های استاندارد و عدد RPN بدست آمده و فهرست ریسک های اولویت بالا، متوسط و پایین تعیین گردیده است. در دو بوستان المهدی و آزادی تعداد بیشترین مخاطرات مربوط به بخش ایمنی در هر دو بوستان می باشد. تعداد ریسک ها در محدوده بحرانی( غیر قابل قبول) 2 مورد، متوسط   ( قابل مدیریت) 20 مورد و در بخش ضعیف( قابل قبول) 13 مورد می باشد . در بوستان آزادی تعداد ریسک ها در محدوده بحرانی( غیر قابل قبول) 4 مورد، متوسط ( قابل مدیریت) 17 مورد و در بخش ضعیف( قابل قبول) 8 مورد می باشد . با ارائه اقدامات کنترلی و اصلاحی ، و با ارزیابی ریسک مجدد در بوستان المهدی، در خصوص 16 مورد از مخاطرات و ریسک های موجود، اقدامات کنترلی و اصلاحی انجام و موثر واقع شد که کاهش عدد RPN ثانویه نسبت به اولیه بیانگر این موضوع می باشد. در بوستان آزادی نیز بر اساس ارزیابی مجدد، 12 مورد از ریسک ها در سه بخش ایمنی، بهداشت و سلامت و زیست محیطی با کاهش روبرو بوده اند که 4 مورد در بخش ایمنی بویژه برق گرفتگی، 3 مورد در بخش زیست محیطی و 5 مورد در بخش بهداشت سلامت بوده است .

قبول شده برای چاپ در 5 مرداد 1396

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...