مدیریت پسماندهای کشاورزی در مزرعه

مدیریت پسماندهای کشاورزی در مزرعه
سجاد نجفی شیخ جان a، هلن مربی هروی b، فروغ فرساد c
a کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، تهران ، ایران
b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران
c استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده مطلب
در مزرعه موارد بسیاری برای بهبود مدیریت پسماند و کاهش مصرف منابع وجود دارد. هدف از تحقیق شناسایی موارد موجود و نحوه مدیریت آنها می باشد. تحقیق بصورت کتابخانه ایی بوده و از ادبیات موضوع استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت در مزرعه در گام اول نیاز به تدوین ضوابط و قوانین دارد و در گام بعدی کشاورزان که ملزم به رعایت آن هستند. مدیریت پسماند پیشنهادی بصورت ۱) اجتناب ۲) کاهش۳) استفاده مجدد ۴) بازیافت می باشد. از جمله موارد بررسی شده در تحقیق سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی لجن فاضلاب، بقایای محصولات ، پسماند ، بسته بندی مواد ، روغن های هیدرولیک و مصرف آب می باشد . از جمله مواردی که باید کشاورزان رعایت نمایند کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی بوده و همچنین مجاز به استفاده از لجن فاضلاب غیر استاندارد و دفن هرگونه زباله در زمین های کشاورزی نمی باشند.ظروف باقی مانده سموم باید جمع آوری شده و بازیافت شوند.روغن های هیدرولیک نیز تنها باید در دستگاههای مخصوص سوزانده شوند. ظروف بسته بندی مواد باید از ظروف قابل تجزیه بیولوژیکی استفاده شود و از سمومی که مصرف آنها ممنوع شده است به دلیل خطرات زیست محیطی برای سلامت انسان و حیات وحش نباید استفاده کنند.
قبول شده برای چاپ در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 23 (February-March. 2021)سال ۴ شماره ۲۳

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0