مقاله مروری
مروری بر ارزیابی چرخه حیات صنعت قیر
فریبا همتیان a، هلن مربی هروی b
a سرپرست و عضو گروه اقتصاد محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران
b دکتری مدیریت محیط زیست ، دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ایران

چکیده مطلب
حمل و نقل در پیشرفت و رفاه جوامع نقش موثری داشته و از آن به عنوان کلید توسعه امور اقتصادی یاد می‌شود. منابع عمده آلوده کننده هوا در صنایع نفت و گاز: گازهای آروماتیک، بخارات و گرد و غبار خروجی از بالای برج، گازهای خروجی از دودکش-ها شامل NH3 ، SOX ، NOX ، O2 ، CO2 ، CO. روش تحقیق بررسی متد ارزیابی چرخه حيات می¬باشد که امكان برآورد اثرات زیست محيطی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخه حيات تولید قیر را فراهم می¬آورد. نتایج حاصل از بررسی ادبیات موضوع نشان داد که ارزیابی چرخه حيات تهیه و تولید قیر می¬تواند به روش¬های مختلفی انجام شود هم¬چنین می¬تواند به سازمان در مقایسه محصولات یا فرآیندها و توجه به عوامل زیست محيطی در انتخاب مواد کمک کند. علاوه بر این می¬تواند در سياستگذاری از طریق کمک به توسعه قوانين دولتی با توجه به مصرف منابع و انتشارات زیست¬محيطی مفيد و مؤثر باشد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد دراین صنعت در خصوص حرکت در مسیر توسعه صنعت کم کربن مواردی همچون رعایت اصول مربوط به R3، (بازیافت، بازمصرف، بازکاهی)، مدیریت پساب، تولید محصول سازگار با محیط¬زیست (سبز) استفاده از سیستم¬های کم مصرف برق ضروری می¬باشد.
قبول شده برای چاپ در 25 اردیبهشت 1400
Volume 1, Issue 1 (April-May. 2021)سال 5 دوره 1

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...