مروری بر ارزیابی چرخه حیات صنعت قیر

مقاله مروری
مروری بر ارزیابی چرخه حیات صنعت قیر
فریبا همتیان a، هلن مربی هروی b
a سرپرست و عضو گروه اقتصاد محیط زیست ، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ایران
b دکتری مدیریت محیط زیست ، دوفصلنامه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، تهران ایران

چکیده مطلب
حمل و نقل در پیشرفت و رفاه جوامع نقش موثری داشته و از آن به عنوان کلید توسعه امور اقتصادی یاد می‌شود. منابع عمده آلوده کننده هوا در صنایع نفت و گاز: گازهای آروماتیک، بخارات و گرد و غبار خروجی از بالای برج، گازهای خروجی از دودکش-ها شامل NH3 ، SOX ، NOX ، O2 ، CO2 ، CO. روش تحقیق بررسی متد ارزیابی چرخه حیات می¬باشد که امکان برآورد اثرات زیست محیطی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخه حیات تولید قیر را فراهم می¬آورد. نتایج حاصل از بررسی ادبیات موضوع نشان داد که ارزیابی چرخه حیات تهیه و تولید قیر می¬تواند به روش¬های مختلفی انجام شود هم¬چنین می¬تواند به سازمان در مقایسه محصولات یا فرآیندها و توجه به عوامل زیست محیطی در انتخاب مواد کمک کند. علاوه بر این می¬تواند در سیاستگذاری از طریق کمک به توسعه قوانین دولتی با توجه به مصرف منابع و انتشارات زیست¬محیطی مفید و مؤثر باشد. نتایج تحقیق نشان می¬دهد دراین صنعت در خصوص حرکت در مسیر توسعه صنعت کم کربن مواردی همچون رعایت اصول مربوط به R3، (بازیافت، بازمصرف، بازکاهی)، مدیریت پساب، تولید محصول سازگار با محیط¬زیست (سبز) استفاده از سیستم¬های کم مصرف برق ضروری می¬باشد.
قبول شده برای چاپ در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
Volume 1, Issue 1 (April-May. 2021)سال ۵ دوره ۱

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0