مقایسه اثرات زیست محیطی نیروگاههای هیدروالکتریک برای اجراء یا عدم اجراء پروژه

مقایسه اثرات زیست محیطی نیروگاههای هیدروالکتریک برای اجراء یا عدم اجراء پروژه

چکیده مطلب

معصومه شاهنوری a، سعید ملماسی b*

a دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فونون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 4, Issue 1 (September-October. 2018

نیروگاههای آبی اگر چه در زمره مولدان پاک انرژی محسوب می شوند ولی تاثیرات منفی زیست محیطی آنان غیر قابل اغماض است . هدف از این تحقیق  مقایسه انواع اثرات از نظر نوع اهمیت با گزینه های اجرا یا عدم اجرا  برای نیروگاههای برق آبی است . احداث سدهای مخزنی موجب بروز مشکلات هیدرولوژیک و زیست محیطی در پایین دست خواهند شد. این تحقیق صرفا به بررسی اثرات نیروگاهها پرداخته است و اثرات حاصل از ساخت و بهره برداری سد ها بررسی نشده است . آنالیز آماری Independent – Sample T-test   برای مقایسه میانگین اثرات برای گزینه های اجرا و گزینه های عدم اجرا در نیروگاههای برق آبی  . نتایج نشان می دهد تفاوت معنی داری در اثرات مهم برای گزینه های اجرا (M=.5 , SD=1.36 ) و گزینه های عدم اجرا (M=0.5 SD=1.414 t(22)=0.0 , p=1 tow-taild  ) وجود ندارد. تفاوت معنی داری در اثرات متوسط برای گزینه های اجرا (M= .3750 , SD=1.025) و گزینه عدم اجرا  ( t(22)= -3.755 , p= .161 tow-taild  M=2.25 , SD=1.389) تفاوت معنی داری وجود ندارد. تفاوت معنی داری در اثرات ناچیز برای گزینه های اجرا (M= .7500 , SD=1) و گزینه عدم اجرا ( t(22)= 1.414 , p= .004 tow-taild  M=.25 , SD=.707) وجود دارد. تفاوت معنی داری در اثرات بی اثر برای گزینه های اجرا (M= .3750 , SD=.5) و گزینه عدم اجرا  ( t(22)= 3 , p=.00 tow-taild  M=0.0 , SD=0.0 3) وجود دارد. با توجه به اثرات مهم و متوسط تفاوت معنی داری بین گزینه اجرا یا عدم اجرای نیروگاههای برق آبی وجود ندارد بر اساس اثرات ناچیز و بی اثر می توان در مورد گزینه های اجرا یا عدم اجرای پروژه های برق آبی تصمیم گرفت زیرا تفاوت معنی داری برای گزینه اجرا و عدم اجرا وجود دارد . صفر درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات مهم توضیح داده شده است . ۳۹ درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات متوسط توضیح داده شده است . تنها ۴  درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات ناچیز توضیح داده شده است . ۲۹ درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات بی اثر توضیح داده شده است . اثرات مشخص و مهم که باعث عدم اجرای پروژه های نیروگاه های برق آبی در مرحله بهره برداری می شود شامل کمیت آبهای سطحی می باشند و اثرات متوسطی که باعث عدم اجرای پروژه های نیروگاه های برق آبی در مرحله بهره برداری می شود شامل کیفیت آبهای سطحی ، فرسایش و رسوبزایی ، ورود آب برگشتی کشاورزی به رودخانه ، تداوم چرای مفرط ، بوته کنی ، عدم به زیرکشت رفتن زمین مستعد کشاورزی ، تداوم کشاورزی غیر اصولی و صنعت کشاورزی می باشد . ارزیابی ریسک گزینه ها با توجه به وزن اثرات نیز  توصیه می شود.

 

چاپ شده در ۹۷.۰۷.۰۵

 

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

*

code

0