مقایسه اثرات زیست محیطی نیروگاههای هیدروالکتریک برای اجراء یا عدم اجراء پروژه

چکیده مطلب

معصومه شاهنوری a، سعید ملماسی b*

a دکتری مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فونون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 4, Issue 1 (September-October. 2018

نیروگاههای آبی اگر چه در زمره مولدان پاک انرژی محسوب می شوند ولی تاثیرات منفی زیست محیطی آنان غیر قابل اغماض است . هدف از این تحقیق  مقایسه انواع اثرات از نظر نوع اهمیت با گزینه های اجرا یا عدم اجرا  برای نیروگاههای برق آبی است . احداث سدهای مخزنی موجب بروز مشکلات هیدرولوژیک و زیست محیطی در پایین دست خواهند شد. این تحقیق صرفا به بررسی اثرات نیروگاهها پرداخته است و اثرات حاصل از ساخت و بهره برداری سد ها بررسی نشده است . آنالیز آماری Independent – Sample T-test   برای مقایسه میانگین اثرات برای گزینه های اجرا و گزینه های عدم اجرا در نیروگاههای برق آبی  . نتایج نشان می دهد تفاوت معنی داری در اثرات مهم برای گزینه های اجرا (M=.5 , SD=1.36 ) و گزینه های عدم اجرا (M=0.5 SD=1.414 t(22)=0.0 , p=1 tow-taild  ) وجود ندارد. تفاوت معنی داری در اثرات متوسط برای گزینه های اجرا (M= .3750 , SD=1.025) و گزینه عدم اجرا  ( t(22)= -3.755 , p= .161 tow-taild  M=2.25 , SD=1.389) تفاوت معنی داری وجود ندارد. تفاوت معنی داری در اثرات ناچیز برای گزینه های اجرا (M= .7500 , SD=1) و گزینه عدم اجرا ( t(22)= 1.414 , p= .004 tow-taild  M=.25 , SD=.707) وجود دارد. تفاوت معنی داری در اثرات بی اثر برای گزینه های اجرا (M= .3750 , SD=.5) و گزینه عدم اجرا  ( t(22)= 3 , p=.00 tow-taild  M=0.0 , SD=0.0 3) وجود دارد. با توجه به اثرات مهم و متوسط تفاوت معنی داری بین گزینه اجرا یا عدم اجرای نیروگاههای برق آبی وجود ندارد بر اساس اثرات ناچیز و بی اثر می توان در مورد گزینه های اجرا یا عدم اجرای پروژه های برق آبی تصمیم گرفت زیرا تفاوت معنی داری برای گزینه اجرا و عدم اجرا وجود دارد . صفر درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات مهم توضیح داده شده است . 39 درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات متوسط توضیح داده شده است . تنها 4  درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات ناچیز توضیح داده شده است . 29 درصد از واریانس گزینه ها بوسیله اثرات بی اثر توضیح داده شده است . اثرات مشخص و مهم که باعث عدم اجرای پروژه های نيروگاه هاي برق آبي در مرحله بهره برداری می شود شامل کمیت آبهای سطحی می باشند و اثرات متوسطی که باعث عدم اجرای پروژه های نيروگاه هاي برق آبي در مرحله بهره برداری می شود شامل كيفيت آبهاي سطحي ، فرسايش و رسوبزايي ، ورود آب برگشتي كشاورزي به رودخانه ، تداوم چراي مفرط ، بوته كني ، عدم به زيركشت رفتن زمين مستعد كشاورزي ، تداوم كشاورزي غير اصولي و صنعت کشاورزی می باشد . ارزیابی ریسک گزینه ها با توجه به وزن اثرات نیز  توصیه می شود.

 

چاپ شده در 97.07.05

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...