مقایسه رابطه انواع شاخص ها و آلودگی هوا در شهر تبریز

مقایسه رابطه انواع شاخص ها و آلودگی هوا در شهر تبریز

شایان خلیل ارجقی a، هلن مربی هروی b،*

a دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست ، تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، EMSD , تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

چکیده مطلب

شهر تبریز یکی از کلان شهر ها است که دچار بحران آلودگی می باشد. هدف تحقیق مقایسه رابطه انواع شاخص ها در تشدید آلودگی هوای شهر تبریز بوده است. این مقاله یک تحقیق مروری بوده که برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و اینترنت استفاده شده است .آنالیز آماری t-test متغیر های مستقل برای مقایسه وزن انواع شاخص و آلودگی استفاده شده است . برای تست نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون Kolmogorov-Smirnov استفاده شده است .توزیع داده ها نرمال بوده است . میزان همبستگی بین دو متغیر مستقل آلودگی و انواع شاخص ۰.۴۲ است که همبستگی خوبی بین این دو متغیر  وجود دارد بنابراین دارای ضریب تعیین ۱۷.۶۴ درصد بوده که میزان واریانس به اشتراک گذاشته شده را مشخص می کند. همبستگی خوبی بین دو متغیر  با ۰.۴۲ = r و ۲۹= N و ۰.۰۰۵ > p با سطح خوبی از کنترل مشاهده شده مشترک با سطح آلودگی مشاهده شده است. دو شاخص وجود دارند که با آلودگی رابطه ندارند یکی دمای درونی لایه اینورژی و دیگری ضخامت لایه اینورژن ولی ۱۲ شاخص دیگر با آلودگی رابطه مثبت و مستقیم دارند. آنالیز آماری t-test برای مقایسه میانگین تاثیر آلودگی و انواع شاخص اجرا شده است. اختلاف آماری با اهمیتی در میانگین تاثیر آلودگی و انواع شاخص برای عدم تاثیر  ( ۰= SD و ۱= M) و تاثیر مثبت ( ۴.۱۸=  M و ۱.۸۴= SD ، ۲.۴۰۷- = (۲۷) t ، ۰.۲۳ = p   ) وجود دارد . مقدار اختلاف در میانگین عدم تاثیر و تاثیر مثبت در ایجاد آلودگی کم بود. ( اختلاف میانگین = ۳.۱۸- و %۹۵ :Cl 5.9- تا ۰.۴۶- )         ( ۰.۱۷= eta squared).

قبول شده برای چاپ در ۳ اسفند ۱۳۹۷

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0