مقایسه و رتبه بندی دامنه اثرات زیست محیطی ریز گرد ها

چکیده مطلب

مرتضی صالحی a، مژگان زعیمدار b، *

a دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

b استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 4, Issue 3 (June-July. 2018

یکی از مهمترین مخاطراتی که در سال های اخیر گریبان گیر اکثر استان های غربی کشور و حتی مرکز ایران شده است پدیده ی ریزگرد می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه و رتبه بندی میانگین اثرات بلافصل ، مستقیم و غیر مستقیم ریزگردها می باشد. آزمون نرمالیته  (Shapiro-Wilk’s test ) نشان داد که داده ها با 95% اطمینان نرمال بوده است . تست آماری One Sample T test  برای تعیین اینکه آیا نمره اثرات بلافصل ریزگردها متفاوت از اثرات مستقیم ریزگردها بود یا خیر اجرا شد و  0/8 = Test Value تعریف شد. میانگین اثرات بلافصل ریزگردها (1/4 ± 0/4) کمتر از میانگین اثرات مستقیم ریزگردها 0/8 بود، اختلاف آماری معنی دار 0/4- (0/02 تا 0/8- 95% CI:)  p=.063  t(29)= -1/93وجود داشت . مقدار t منفی نشان می دهد که میانگین اثرات بلافصل ریزگردها کمتر از مقدار فرض شده (0/8) است. نمره اثرات مستقیم ریزگردها با اثرات غیر مستقیم ریزگردها با 7/2 = Test Value مقایسه شد. میانگین اثرات مستقیم ریزگردها (9/1 ± 8/0) کمتر از میانگین اثرات غیر مستقیم ریزگردها 2/7 بود، اختلاف آماری معنی دار 1/9- (2/5 – تا 1/1- 95% CI:)   p=.00   t(29)= -5/5وجود داشت . مقدار t منفی نشان می دهد که میانگین اثرات مستقیم ریزگردها کمتر از مقدار فرض شده (2/7) است. نمره اثرات غیر مستقیم ریزگردها با اثرات بلافصل ریزگردها با 0/4 = Test Value مقایسه شد. میانگین اثرات غیر مستقیم ریزگردها (2/3 ± 2/7) بیشتر از میانگین اثرات بلافصل ریزگردها 0/4 بود، اختلاف آماری معنی دار 2/3 (3 تا 1/3 95% CI:)   p=.00   t(29)= 5/5وجود داشت . مقدار t مثبت نشان می دهد که میانگین اثرات غیر مستقیم ریزگردها بیشتر از مقدار فرض شده (0/4) است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین اثرات غیر مستقیم حاصل از ریزگردها بیشتر از سایر اثرات می باشد. این اثرات شامل جذب گازهای گلخانه‌ای ، پراکنده کردن و جذب نور خورشید ، تغییر خواص و مشخصه‌های نوری ابرها ، عدم  امنیت قضایی، قحطی و فقر ، اختلال در تنظیم حرارت جو ، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی ، جلوگیری از افزایش دما  ، جلوگیری از فرار حرارت از زمین به فضا ، اتصال به ابرها و اختلال در عملکرد ابرها ، نقصان جدی در مواد مغذی آب اقیانوسها به دلیل وجود عنصر آهن ، دگرگون کردن ترکیب زیستی اقیانوس ها ، رشد بی‌رویه جلبک‌ها و تکثیر فیتوپلانکتون‌ها  ، افزایش میزان دی‌اکسید کربن موجود در آب ، مرگ بسیاری از آبزیان ، کاهش کیفیت وکمیت محصولات کشاورزی ، کاهش ارزش تولیدات کشاورزی ، افزایش هزینه حمل و نقل کالا و مواد می باشند.

 

چاپ شده در 97.04.27

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...