مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردي دشت ايذه).

* محمود نجفی زیلایی a

a دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ،ایران

Volume 3, Issue 12 (December-January. 2020)دوره 3 شماره 12

چکیده مطلب

مدیریت منابع آب از جمله آب زیرزمینی اهمیت فراوانی دارد. در این میان، بررسی تغییرات مکانی و تخمین درست آب زیرزمینی نقش کلیدی در مدیریت بهتر این منابع دارد. روشهای میان یابی زمین آماری که در دهه های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته اند، قابلیت تخمین پارامترهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک در نقاط نامعلوم با در نظر گرفتن همبستگی مکانی مقادیر پارامتر موردنظر را دارند. در این مطالعه، روش زمین آماری کریجینگ معمولی و روش آماري وزن دهی عکس فاصله (IDW) با توان يك تا توان پنج برای میانیابی عمق آب زیرزمینی در مساحت 38 کیلومتر مربع شهرستان ايذه مورد استفاده و مقایسه قرار گرفت. تعداد مشاهدات عمق سطح آب 36 عدد می باشد. برای ارزیابی روش های فوق الذکر از تکنیک اعتبارسنجی متقابل(cross-validation) و برای مقایسه ها از معیارهای میانگین قدر مطلق خطا و جذر ميانگين مربعات خطا استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عمق سطح ایستابی دارای همبستگی مکانی بالایی در این منطقه می باشد. نتایج اعتبارسنجی متقابل نیز حاکی از این بود که در بین روشهای استفاده شده، روش کریجینگ با داشتن حداقل جذر ميانگين مربعات خطا، از دقت بالاتری برخوردار میباشد. روش وزن دهی عکس فاصله با توان پنج کمترین دقت را در برآورد عمق سطح ایستابی داشته است.

قبول شده برای چاپ در 17 بهمن 1398

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...