بررسی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت‌ و تهدید در مدیریت پسماند پلاستیک های کشاورزی

چکیده مطلب

نوشین سجادیa,*

 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

(Volume 1, Issue 3 (September-October. 2017

کشاورزان پلاستیک‌های کشاورزی را به صورت گسترده و در سطح وسیعی استفاده می‌کنند.استفاده از پلاستیک‌ها در صنعت کشاورزی، باعث می‌شود تا 60 درصد میوه‌ها، سبزیجات و محصولات لبنی در معرض خطر باشند. هدف از تحقیق، کاهش هزینه‌های جمع‌آوری و دفع ضایعات پلاستیکی کشاورزی است.همچنین هدف دیگر این تحقیق، بهره‌برداری از پسماند ها به روش بازیافت و تأکید بر این واقعیت که کنترل ضایعات پلاستیکی کشاورزی باعث حفاظت از محیط زیست می‌شود. در گام نخست در راستای ایجاد سیستم مدیریت پسماند پلاستیک کشاورزی، تحلیل سیستم مبتنی بر آنالیزSWOT که منجر به فرایند تصمیم‌گیری، مدیریت و برنامۀ عملیاتی می‌شود بهترین راهکار را در پی خواهد داشت.نتایج آزمون، تفاوت قابل توجهی از وزن‌ها در چهار مؤلفۀ نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ و فرصت‌ را به‌صورت ( 005/0>p،74/16= ( 9=n،3=df ) 2cنشان داده است. مقدار میانۀ افزایشی را در وزن نقاط ضعف و تهدید از(4=MD) تا فرصت‌ها (5=MD) و نقاط قوت (7=MD) را نشان داده است. میانگین وزن برای نقاط قوت در چرخۀ مدیریت پسماند پلاستیک کشاورزی 7؛ نقاط ضعف 3/3؛ فرصت‌ها 3/5 و تهدید‌ها 2/3است. بیتشرین میانگین رتبه‌بندی مربوط به نقاط قوت (67/3=Mean Rank)، رتبۀ دوم مربوط به فرصت‌ها (89/2= Mean Rank) ونیز رتبه سوم مربوط به تهدید ها و ضعف ها (72/1=Mean Rank) است. ضایعات پلاستیک کشاورزی همچنین یکی از راه‌حل‌های استفاده از مواد خام و انرژی است. در صورتیکه سیستم مدیریتی پایداری به‌کار گرفته شود، مزیت‌های اقتصادی، و نیز مزیت‌های زیست‌محیطی برای تمامی طرفین دست یافتنی خواهد بود.

چاپ شده در 8 تیر 1396

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...