مقایسه میانگین تاثیر انگیزه های مالی بر روی تفکیک از مبدا و تفکیک از پسماند در کشورهای مختلف

چکیده مطلب

ساسان اسمعیلی a، حسین واعظ زاده *,b

a کارشناس رشته ی محیط زیست ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشکده منابع طبیعی ، تهران ، ایران

b استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشکده منابع طبیعی ، تهران ، ایران

(Volume 2, Issue 1 (October-November. 2017

هدف از این پژوهش مقایسه انگیزه های مالی جریمه و کسب درآمد و میزان تاثیر آنها بر تفکیک از مبدا و تفکیک از پسماند می باشد . در این تحقیق از بین عوامل ذکر شده در این تحقیق شاخص میزان بازیابی و استفاده مجدد  و انگیزه شهروندان بر اساس بینش و نگرش های عامه بررسی شده است . تفکیک پسماند در کشورهای سوئیس ، آمریکا ، دانمارک ، آلمان ، یونان، ایتالیا ، سنگال و شهریار جهت مقایسه انتخاب شده اند. آزمون آماری استفاده شده نمونه های غیرواسته تی تست ( Independent Sample T-Test ) است . آزمون نرمالیته  (Kolmogorov-Smirnov Z ) نشان داده است که داده ها با 95% اطمینان نرمال بوده است .  شاخص های نوع انگیزه ، تفکیک از مبدا و تفکیک از پسماند با کدهای 1 و 2 مشخص شده است . 1 = دارد و 2 = ندارد انگیزه ها نیز 1= انگیزه مالی – جریمه و 2 = انگیزه مالی- کسب درآمد است. آزمون آماری T-Test شاخص های وابسته برای مقایسه تفکیک از مبدا و تفکیک از پسماند برای انگیزهای مالی جریمه و کسب درآمد اجرا شد. بین هردو تفکیک از مبدا و تفکیک از پسماند با شاخص مستقل انگیزه های مادی تفاوت معنی داری وجود دارد . تفاوت معنی داری در میانگین تفکیک از مبدا (1 M=، 0.00= SD) انگیزه مالی جریمه با  (5/1 M=، 57/0= SD) انگیزه مالی کسب درآمد وجود دارد . تفاوت معنی داری در میانگین تفکیک از پسماند (2 M=، 0.00= SD) انگیزه مالی جریمه با  (25/1 M=، 50/0= SD) انگیزه مالی کسب درآمد وجود دارد . میزان اختلاف در میانگین ( تفاوت میانگین تفکیک از پسماند = 75/0 ،54/1 تا 04/0 -C/:  95% ) بسیار زیاد بود ( 5/112= eta squared) . میزان اختلاف در میانگین ( تفاوت میانگین تفکیک از مبدا = 5/0- ،41/0 تا 41/1 -C/:  95% ) بسیار زیاد بود (150= eta squared) . نتایج  این تحقیق نشان می دهد انگیزه های مالی جریمه و کسب درآمد در تفکیک از مبدا تاثیر بیشتری داشته است نسبت به تاثیر آن بر تفکیک از پسماند. بدین معنا که جریمه ها باید بیشتر در جهت تشویق به تفکیک از مبدا باشند تا اینکه نهی کننده از تفکیک از پسماند .

چاپ شده در 96.8.29

برچسب‌ها:

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...