نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع

سهیلا بنی احمدی a، هلن مربی هروی b ، مژگان زعیمدار c*

a دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی مدیریت محیط زیست ،تهران و کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ،ایران

b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی 1945833814 ، ایران

c استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران , کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳، ایران

 (August-September. 2019)دوره 3 شماره 11

چکیده مطلب

امروز توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشورها با مسائل فرهنگی گره خورده است. هدف تحقیق مقایسه تعداد شاخص های توسعه فرهنگی موجود با تعداد شاخص های توسعه فرهنگی بکار رفته در ادبیات موضوع است . تحقیق مروری بوده و از آزمون آماری Kruskal-Wallis Test برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است . همچنین فراوانی و درصد شاخص ها و Crosstabulation شاخص های یونسکو و روش های تحقیق در ادبیات موضوع بررسی شده است . آزمون آماری Kruskal-Wallis Test تفاوت مهم آماری را در سطح بهینه  در 3 گروه متفاوت روش تحقیق نشان نداده است . فعالیت های فرهنگی 2=n ، میراث و رسوم فرهنگی 2= n ، ارتباطات و مبادلات8= n ،گرایش های فرهنگی 1= n ، پذیرش کنوانسیون ها 3= n ، وضعیت فرهنگی 14= n ، 2χ ( 5، 30= n ) = 9.144 ، 1/0=ρ. میراث و رسوم فرهنگی ثبت کرده است بیشترین میانه (5/2 = Md) از گروه های ارتباطات و مبادلات ، گرایش های فرهنگی و وضعیت فرهنگی (2= Md) همچنین فعالیت های فرهنگی و پذیرش کنوانسیون ها (1= Md). دو مفهوم توسعه فرهنگى و توسعه پايدار شهرى در ادبيات موضوع در برنامه ريزى شهرى کاربرد زیادی دارد . با توجه به بررسی ادبیات موضوع در تحقیق های اخیر روی توسعه فرهنگی و تاثیر آن بر توسعه پایدار انتظار می رود دانشجویان بتوانند به کاستی های بررسی های انجام شده در این زمینه دست یابند.

قبول شده برای چاپ در 23 شهریور 1398

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...