نقش مدیریت خاک در به حداقل رساندن آلودگی آب

نقش مدیریت خاک در به حداقل رساندن آلودگی آب
هلن مربی هروی a، سجاد نجفی شیخ جان b
a سردبیر ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، ایران
b کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ، ایران

چکیده مطلب
کشاورزی به منبع اصلی آلودگی آب تبدیل شده است. کشاورزی غیر پایدار یک مشکل جدی برای کیفیت آب است. تغییر سیاست های کشاورزی به سمت رشد پایدار الزامی است. این امر منجر به توسعه بسیاری از تکنیک های جدید و شیوه های مدیریت منابع یکپارچه برای رفع آلودگی کشاورزی خواهد شد.خاک یک منبع محدود است که باید به خوبی مدیریت شود تا نیازهای حال حاضر را تأمین کند بدون اینکه توانایی نسل های آینده در تأمین نیازهای خود را به خطر بیندازد. برداشت خاک کشاورزی برای فروش یک جرم است.هدف از تحقیق شناسایی خطرات اصلی در مزرعه و ارائه راهکارهای عملی ساده برای استفاده در مزرعه می باشد. نتایج تحقیق بر اساس پیشنهادهای کشاورزان و کارشناسان در ادبیات موضوع ارائه شده است .نتایج نشان می دهد که از بین رفتن سطح خاک ، یا از طریق عدم تعادل مواد معدنی یا فرسایش ، بزرگترین تهدید برای بهره وری کشاورزی است. فرسایش خاک توسط باد و آب فرایندهای اصلی از بین رفتن خاک سطحی است. اقدامات مدیریتی مناسب می تواند باعث کاهش تلفات خاک ، افزایش مواد آلی خاک ، بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و حفظ منابع آب شود..

 


قبول شده برای چاپ در ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
Volume 2, Issue 21 (May-June. 2017)سال ۴ دوره ۲

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0