حق نسخه برداری

 

نویسنده حق انتقال حق چاپ ، حق توسعه، تبلیغ، توزیع، فروش، و بایگانی اثر علمی خود را در سرتاسر جهان به EMSD می‌بخشد. از اینروی نویسنده با ثبت نام در ژورنال EMSD حقوق خود را به آن واگذار کرده و می‌تواند در کار تحقیقاتی سهیم باشد. نویسنده همزمان با واگذاری این حق، قبول می‌کند که EMSD حق چاپ، نشر، انجام تحقیقات استخراجی، و فروش در سرتاسر جهان، تمامی حقوق مربوطه، تمامی بازنگری‌ها و نسخ و یا نشر آثار به تمامی زبان‌ها و مجلات در سرتاسر جهان را دارد. نویسندگان از حقوق زیر برخوردار هستند:

  • حق استفاده از تمام مقاله یا بخشی از آن از قبیل جداول و یا آمار و ارقام در تحقیقات بعدی خود، مشروط بر اینکه تمامی مجوزهای لازم از ناشر را به عنوان حق چاپ اخذ کرده باشد، و
  • حق نسخه‌برداری از مقاله برای استفاده شخصی خود، نه به منظور فروش.

من متعهد می‌شوم که این اثر ناقض هیچگونه حق مالکیت یا حق شخصی سایرین(از قبیل، بدون محدودیت، حق چاپ و یا حق خصوصی) نمی‌باشد؛ متعهد هستم که این اثر از صحت و سقم لازم برخوردار بوده و عاری از هرگونه توهین، و سایر موارد غیرقانونی بوده و با تعهد کامل در ایجاد اثر مشارکت داشته و نخستین کار تحقیقاتی که ارائه می‌دهم موید ادعای حق مالکیت آن می‌باشد. من بیشتر متعهد شده و عنوان می‌دارم که هیچگونه چشمداشت مالی در رابطه با اثر نداشته، مگر اینکه قبلا به نشریه اعلام شده باشد. متعهد می‌شوم که رضایت هر یک از نویسندگان را در رابطه با انتقال، و تخصیص تمامی حقوق، مقالات، منافع، از قبیل حق چاپ مقاله فوق‌الذکر را کسب نمایم. از اینروی تمامی حقوق مربوطه را به EMSDواگذار و انتقال می‌دهم. بیشتر متعهد می‌گردم که این مقاله قبلا در جایی منتشر نشده و هیچ ناشر دیگری نظارت و چاپ آن را عهده‌دار نمی‌باشد.

emsd-FA_951207-01

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...