مدیریت پسماند ضایعات روغن موتور سجاد نجفي شيخ جان a، رضا مکنون b a کارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي عمران و محيط‌زيست ، تهران ، ایران b دانشیار ، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي عمران و محيط‌زيست ، تهران ، ایران چکیده مطلب ضایعات روغن‌موتور يک ماده بسيار آلاينده است که نيازمند مديريت […]

مقایسه دو مدلEPM و MPSIAC در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوه بازو اردکان یزد) ابوذر کشاورز *a، محمود نجفی زیلاییb a دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، کد پستی 9861335856، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی […]

بررسی شاخص های توسعه پایدار در مراکز تفریحی برای جانبازان و معلولان (مطالعه موردی پارک خیام تهران). علی ابراهیمیa، ملیکا بردبارb،الهه علی باباییb، سمیرا خوشنویسانa، الهام عباسی گواریa، مهناز میرزا ابراهیم طهرانیc* a کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال حکیمیه ، دانشکده علوم و فنون ،تهران، کدپستی ۱۶۵۱۱۵۳۳۱۱ ، ایران b کارشناس ارشد، […]

بررسی استراتژی های سبز برای اجرای بازسازی و استاندارد ساخت ساختمانهای سبز Volume 3, Issue 5 (January-February. 2020)سال 3 دوره 5 علیرضا مربی هروی a، کتایون ورشوساز b* a کارشناس ارشد عمران ، شرکت ساختمانی لوتوس ، تهران ، ایران ، کد پستی ١٩٣٨٩٧٥٤٣٣ b گروه محیط زیست،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز […]

مقایسه روش های زمین آماری در برآورد عمق آب زیرزمینی (مطالعه موردي دشت ايذه). * محمود نجفی زیلایی a a دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، یزد ، کد پستی۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱، ،ایران Volume 3, Issue 12 (December-January. 2020)دوره 3 شماره 12 چکیده مطلب مدیریت منابع آب از جمله آب […]

نقش توسعه فرهنگی در مدیریت پایدار شهری در ایران و مقایسه آن با شاخص های یونسکو در ادبیات موضوع سهیلا بنی احمدی a، هلن مربی هروی b ، مژگان زعیمدار c* a دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و فنون دریایی مدیریت محیط زیست ،تهران و کد پستی ۱۹۸۷۹۷۳۱۳۳ ،ایران b نشریه مدیریت محیط […]

بررسی تاثیر عوامل موثر در جذب گردشگران در بازاریابی گردشگری *زهره بزرگمنش a، هلن مربی هرویb a مرکز آموزش علمی-کاربردی نیشابور خراسان رضوی ، صندوق پستي: ۱۳۸ خراسان ، ایران b نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ،کد پستی  1945833814، ایران    (August-September. 2019)دوره 3 شماره 10 […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...