عوامل موثر بر کیفیت هوای داخل اتاق های بیمارستان مقاله مروری آرزو نصيری a، مژگان زعيم دار b،* a دانشجوی دکتری ، دانشکده مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ایران b استادیار ، دانشکده مدیریت محیط زیست ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد […]

مدلسازی مصرف بهینه انرژی در ساختمان سبز در مناطق گرم و خشک با بر بهره‌گیری از نور طبیعی مقاله پژوهشی طیبه ولیان a، هومن بهمن‌پور b* a استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ‌ایران b استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، […]

Investigating the Relationship between Difficult and Harmful Occupations and the Anxiety Level of Employees of Water and Wastewater Company in District 5 of Tehran and Providing Health and Environmental Solutions (using BAI Technique) Research Paper Investigating the Relationship between Difficult and Harmful Occupations and the Anxiety Level of Employees of Water and Wastewater Company in […]

تعیین عوامل محیطی موثر بر جذب فلزات در رسوبات سطحی مطالعه موردی مهدی نجفیان a، نوشین سجادی *b a كارشناسي‌ارشد ، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامي ، تهران ایران b استادیار، بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران     چکیده مطلب آلاینده های فلزات سنگین در رسوبات […]

مقاله کاربردی نقش شهرداری در حفظ محیط‏زیست، سلامت شهر و توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر حاجی آباد – استان هرمزگان). *لیلی شرفی پور a، علیرضا بنی اسدی b، شیوا قادری c a کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی، استان هرمزگان، ایران b کارشناسی ارشد آبخیزداری و منابع […]

مقاله مروری Volume 1, Issue 2 (Apr.-May. 2022) تدوین اصول قانونی محیط زیستی موثرجهت مقابله با پدیده گرد و غبار مهدی نصر زاده گروی a، مهسا باویلی *b، aدانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران، ایران b دکتری شهرسازی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران پدیده گرد و غبار بر اثر دلایل متنوعی مانند […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...