مقاله پژوهشی مدیریت بهینه پسماند شهری و کاهش انواع آلودگی ها محمد مهدی عزیزی a، شادی مالکی a، صبا رضاسلطانی*a a مدیریت پسماند شهری، تهران، ایران   چکیده مطلب در دهه های اخیر، مدیریت بهینه پسماندها مورد توجه بسیار قرار گرفته است. توجه به تمامی عناصر هشتگانه موظف مدیریت پسماند و اتخاذ سیاست هایی به […]

مقاله پژوهشی تحلیل هزینه-منفعت انتقال آب از خلیج فارس به گل گهر کرمان با استفاده از نرم افزار کامفار *حسین آشفته a، جواد نیرومندی سادات محله b، a دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران b دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران   چکیده مطلب ایران […]

تبیین ضرورت و ارائه راهکارهای مدیریت پسماندهای پلاستیکی در کشورهای آسیایی قبل و بعد از همه گیری کرونا (مورد پژوهشی کلان شهر تهران) صدرالدین علی پور a، امیر حسن جعفری ورامینی b، مهسا باویلی c* a دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران b دانشجوی دکتری مدیریت محیط […]

مقاله مروری اهمیت خرما در امنیت غذایی و حفظ پایداری محیط‏زیست (با تأکید بر خرمای پیارم شهرستان حاجی آباد). * لیلی شرفی پور a، قاسم بلوچ محمدمرادی b a کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی، گروه مدیریت توسعه روستایی ، استان هرمزگان ، ایران b کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با […]

Research Paper Assessment of Heavy Metal Pollution in Surface Sediment of Mangroves from Selected Locations in Peninsular Malaysia Fatin Amalina Binti Hishamudina, Haris Hafizal Abd Hamidb, Narayanan Kannan*c a University Putra Malaysia, Environmental Studies, Serdang Selangor,43400, Malaysia c Professor, MD, Smart Green Consultancy Sdn Bhd, Kuala Lumpur, Malaysia A B S T R A C […]

مقاله مروری بررسی تطابق های مدیریتی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و توصیه های انجمن بین المللی پسماند در زمان همه گیری COVID-19 امیر حسن جعفری ورامینی a، صبا رضاسلطانیb ، مهسا باویلیc a دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، ایران bدکتری علوم محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران […]

مقاله مروری تبیین راهکارهای ارتقاءکیفیت زندگی با تاکید بر زیست پذیری خیابانها و عرصه های شهری (مورد پژوهشی : منطقه 9 کلانشهر تهران). *مهسا باویلی  a a دانشجوی دکتری شهرسازی؛, دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و نحقیقات، تهران، ایران چکیده مطلب تا کنون مفهوم کیفیت زندگی و معیارهای آن از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه قرار […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...