بررسی تاثیر نهادینه کردن رفتار زیست محیطی در شهروندان برکارایی و اثربخشی سازمانها

سیمین درویش نوری a، مرضیه کریمی قهفرخی b، هلن مربی هروی *,c

a کارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

b کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ، کدپستی ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

c EMSD، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

Volume 1, Issue 7 (February-March. 2019)

چکیده مطلب

تنها راه رهایی از مشکلات زیست محیطی و افزایش کارایی و اثربخشی نهادینه کردن رفتارهای زیست محیطی در شهروندان است . هدف پژوهش بررسی تاثیر نهادینه کردن رفتارهای زیست محیطی در کارایی و اثربخشی سازمان است . تحقیق از نوع مروری بوده و از ادبیات موضوع برای گردآوری داده ها استفاده شده است. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و داده ها از دیتابیس های موجود استخراج شده اند. پایایی داده ها بوسیله نرم افزار SPSS 19  انجام شده است میزان Cronbach’s Alpha داده ها 0.419 بوده است که نشان دهنده پایایی خوب داده ها می باشد .آنالیز توزیع داده ها با استفاده از تست One-Sample Kolmogorov-Smirnov انجام شده است . توزیع دادهها نرمال بوده است . از تست  Regression برای بررسی اثر نهادینه کردن رفتار زیست محیطی در کارایی و اثر بحشی سازمان  استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهعد نهادینه کردن رفتار زیست محیطی 97% از واریانس را در کارایی و اثر بخشی سازمان توضیح می دهد. ، 146.3 = ( 1،18 ) F ، 0.001 > p . تغییرات ضریب تعدیل 0.890 است. نهادینه کردن رفتار زیست محیطی دارای ضریب استاندارد بالایی ( 0.944 =  beta ، 0.001>p ) است . رفتار زیست محیطی شهروندان و کارکنان در كارايي و اثربخشي سازمانها از طريق تغییر در رفتار شهروندی ، سکوت سازمانی و سازمان های غیر دولتی كمك مي كند. همچنین رفتار های شهروندی باعث کاهش رفتار مخرب در سازمان کم میشود و باعث می شود کارکنان خلاقانه سخن بگویند و مسئولیت پذیر باشند که بقای هر سازمانی در گرو آن است و باعث افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان خواهد شد. تشکل های زیست محیطی و سازمان های غیر دولتی از جمله عوامل تاثیر گذار بر کارایی سازمان هستند که بوسیله آموزش شهروندان می توانند این کارایی سازمان های دولتی را افزایش دهند.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.10

قبول شده برای چاپ در  23  اسفند 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...