بررسی تاثیر ویژگی های فردی و طبقه اجتماعی در رفتار مسئولانه زیست محیطی

بررسی تاثیر ویژگی های فردی و طبقه اجتماعی در رفتار مسئولانه زیست محیطی

Volume 2, Issue 3 (February-March. 2019)

سیمین درویش نوریa، مرضیه کریمیb، هلن مربی هروی *,c

a کارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

b کارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

EMSD c، دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

چکیده مطلب

رفتارهای مسئولانه زیست محیطی می تواند به جامعه در توسعه پپایدار کمک کند. هدف تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های فردی و طبقه اجتماعی در ایجاد رفتارهای مسئولانه محیط زیست است . تحقیق از نوع مروری بوده و به روش کتابخانه ای داده ها جمع آوری شده است . ابزار جمع آوری اینترنت و موتورهای جستجوی و دیتابیس های موجود می باشد. تست نرمالیته داده ها بوسیله تست   One-Sample Kolmogorov-Smirnov انجام شده است . پایایی داده ها خوب بود و  Cronbach’s Alpha  برابر ۰.۷۷۲  است . آنالیز داده ها بوسیله تست  Frequencies و  Regression انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد از کل ادبیات موضوع بررسی شده ۲۰% آگاهی زیست محیطی ، ۳۰% نگرش زیست محیطی و ۵۰ % رفتار های زیست محیطی را در ایجاد رفتارهای مسئولانه موثر دانسته اند. از کل ادبیات موضوع بررسی شده ۳۰% مسئولیت پذیری و ۷۰% جنسیت و قومیت  را در ویژگی های فردی موثر دانسته اند. از کل ادبیات موضوع بررسی شده ۳۰% سطح تحصیلات ، ۲۰% درآمد و ۵۰ % مکان زندگی را طبقه اجتماعی موثر دانسته اند. طبقه اجتماعی ۷۹% از واریانس را در ایجاد رفتار مسئولانه توضیح می دهد. ، ۱۰۷.۸۹۳ = ( ۱،۲۸ ) F ، ۰.۰۰۱ >p  تغییرات ضریب تعدیل ۰.۷۹۴ است. طبقه اجتماعی ضریب استاندارد بالای ۰.۸۹۱ ( ۰.۸۹۱ =  beta ، ۰.۰۰۱>p ) است .ویژگی های فردی ۱۷.۶% از واریانس را در ایجاد رفتارهای مسئولانه توضیح می دهد. ، ۵.۹۷۳= ( ۱،۲۸ ) F ، ۰.۰۰۱ >p . تغییرات ضریب تعدیل ۰.۱۷۶ است. ویژگی های فردی ضریب استاندارد بالای ۰.۴۱۹ ( ۰.۴۱۹ =  beta ، ۰.۰۰۱>p ) است . نتایج نشان می دهد که طبقه اجتماعی افراد و ویژگی های فردی افراد در ایجاد رفتارهای مسئولانه تاثیر گذارند. رفتار های زیست محیطی جزء رفتارهای مسئولانه است باعث کاهش مخاطرات زیست محیطی مانند کاهش زباله ، کاهش مصرف انرژی ، کاهش مصرف منابع معدنی ، کاهش مصرف آب و غیره می شوند.. از جمله عوامل بسیار مهم تاثیر گذار دیگر میزان درآمد افراد است . در جوامعه که فقر زیاد است مردم برای امرار معاش به طبیعت هجوم برده و از منابع رایگان آن استفاده می کنند که رفتاری غیر مسئولانه نسبت به محیط زیست می باشد.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.07

قبول شده برای چاپ در ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0