فقر و توسعه پایدار محیط زیست ( با تأکید بر نقش جنسیت).

مرضیه کریمی a، سیمین درویش نوریb

a کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ، کدپستی ۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

b کارشناسی ارشد توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

Volume 2, Issue 5 (February-March. 2019

چکیده مطلب

توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل‌های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین مینماید. باید توجه نمود که برای رسیدن به پایداری  نیازمند شرایط مطلوب اقتصادی-اجتماعی هستیم. تا زمانی که مسئله فقر نادیده انگاشته شود نمی‌توان بر یک پایداری طولانی مدت در تمامی زمینه‌ها به ویژه زیست محیطی امیدوار بود. وجود تفاوت‌های جنسیتی در جوامع بشری پدیده طبیعی نیست، بلکه این امر محصول روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن است که برایند این امر منجر به دسترسی متفاوت افراد بر منابع و امکانات می‌گردد. زنان به عنوان یکی از گروه‌های اصلی در حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار، باید نقش و نیازهای متمایز آنها مورد توجه قرارگیرد. از این رو تمرکز بر ریشه‌کنی فقر، برابری جنسیتی و توانمندسازی آنان در حفظ منابع طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله که به روش  توصیفی-تحلیلی انجام شده است سعی بر آن داریم که به تحقیق دقیق‌تر در ارتباط بین جنسیت و مدیریت محیط زیست بپردازیم.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.06

قبول شده برای چاپ در 28 اسفند 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...