بررسی همبستگی رفتارهای زیست محیطی و عدالت اجتماعی با سبک زندگی زیست محیطی

سیمین درویش نوریa، مرضیه کریمیb،هلن مربی هروی*,c

a کارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

b کارشناسی ارشدتوسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، گروه مطالعات توسعه اجتماعی ، تهران ،کدپستی۱۴۱۷۶۱۴۴۱۸،ایران

EMSD c دکتری مدیریت محیط زیست ، تهران ، کد پستی ۱۹۴۵۸۳۳۸۱۴ ، ایران

Volume 2, Issue 2 ,February-March. 2019

چکیده مطلب

سبک زندگی باعث ایجاد تمایز بین افراد می شود. هدف تحقیق بررسی همبستگی نقش عدالت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی در سبک زندگی بوده است . تحقیق از نوع مروری بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده است . داده ها از طریق اینترنت و موتورهای جستجو و دیتابیس های موجود جمع آوری شده است . دو متغیر تاثیر گذار در سبک زندگی دسترسی برابر به منابع برای همه مردم و ارتقای کیفیت زندگی همه مردم جزء شاخص های عدالت اجتماعی و رفتارهای مسئولانه در قبال محیط زیست و کنش‌های فردی در جهت حفاظت از طبیعت جزء شاخص های رفتارهای زیست محیطی دسته بندی شده اند. نرمالیته بودن داده ها بوسیله تست One-Sample Kolmogorov-Smirnovو بوسیله نرم افزار SPSS 19 انجام شده است . توزیع داده ها نرمال بوده است .پایایی داده ها بوسیله Cronbach’s Alpha سنجیده شد که برابر بود با 0.490 آنالیز داده ها بوسیله تست Frequencies و Crosstabs  و   تجزیه و تحلیل شده اند. تعداد 15 مورد از ادبیات موضوع در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نشان می دهد که میزان همبستگی دو متغیر عدالت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی را نشان می دهد . 1= r ، 14=  n، 0.005>p است .عدالت اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی دارای اهمیت معنی داری بوده اند.از بررسی کل ادبیات موضوع 28.6 % از موارد نقش رفتارهای مسئولانه در قبال محیط زیست را در داشتن دسترسی برابر به منابع برای مردم موثر دانسته اند. همچنین 71.4 % از موارد نقش کنش های فردی در جهت حفاظت از طبیعت را در ارتقای کیفیت زندگی همه مردم موثر دانسته اند.درنتیجه برای فقرزدایی ، رشد اقتصادی ، عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر جهت استفاده از منابع زمین نیاز به برنامه ریزی برای ایجاد رفتارهای مسئولانه در قبال محیط زیست و ایجاد کنش‌های فردی در جهت حفاظت از طبیعت برای سبک زندگی زیست محیطی داریم.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.08

قبول شده برای چاپ در  25 اسفند 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...