ارزیابی ریسک واحد تغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه به روش FMEA

بهروز خواجوی 1، سعید جعفری راد2

1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشکده فنی ، ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهـر

2 استادیار ، مرکزتحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، ، کدپستی 5166616471 ،ایران

 سال 3 شماره 6 -1397(April-May. 2019)

چکیده

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺴﺌﻠﻪ رﯾﺴﮏ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي­اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺪت زﯾﺎن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮاﻧﺢ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و زیست محیطی را دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ اﯾﻤﻨﯽ و زی ت محیطی ﺳﺎزﻣﺎن را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺣﺬف و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ زیست محیطی و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء رﯾﺴﮏ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ، ایمنی ﺷﻐﻠﯽ و جنبه های زیستی و اراﯾﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در واحدتغلیظ شیمیایی مولیبدن مجتمع مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفت. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ  و با استفاده از روش FMEA و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع، اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ، ﺷﺪت اثر (RPN)  و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﺪد اﻟﻮﯾﺖ رﯾﺴﮏ  برای هر یک از  روش ﻓﻮق ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﮐﻢ و متوسط و بالا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﮐﺎرﺑﺮگ FMEA درج ﮔﺮدﯾﺪ. نتایج در این تحقیق نشان داد که ارزیابی ریسک مخاطره آمیز، بیماریزا و حادثه ساز با تعداد 5 ریسک با اولویت بالا شناسایی شد، همچنین در امتیاز دهی جنبه های زیست محیطی 28 مورد آن دارای بیشترین نمره ریسک زیست محیطی بود که با اثرات بلند مدت و کوتاه مدت ( با برگشت پذیری سریع و برگشت پذیری طولانی) مشهود می باشد که با ارائه راه کارهای قابل قبول و اصلاح ریسک های موجود می توان از بروز اثرات و خطرات جبران ناپذیر انسانی و محیط زیستی به میزان قابل ملاحضه ای جلوگیری کرد.

http://www.doi.org/10.22034/emsd.2019.04

قبول شده برای چاپ در 29 خرداد 1397

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...